ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


ประวัติความเป็นมา article

 

               มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง เดิมใช้ชื่อว่า "กองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือ" ซึ่งก่อตั้งและเริ่มดำเนินงาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2536 เดิมทีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือช้างในเขตภาคเหนือตอนบนรวม 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และแม่ฮ่องสอน โดยจัดทำโครงการ "หมอช้างสัญจร" เพื่อให้มีสัตวแพทย์ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพ รักษาพยาบาลช้างให้กับประชาชนในท้องที่ พร้อมกันนั้นยังจัดทำ "ทำเนียบช้าง" เพื่อติดตามจำนวนและโครงสร้างของประชากรช้างในพื้นที่

         นอกจากการช่วยเหลือช้างในทางตรงแล้ว กองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือยังมีแนวคิดที่จะปรับปรุง แก้ไขกฎหมายช้างที่ล้าสมัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของช้างมากขึ้น เพื่อให้การเลี้ยงช้างมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์เข้มงวดขึ้น และยังสนับสนุน "ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย" ในสมัยนั้น ด้วยการเชิญชวนผู้มีเมตตาจิตรับเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง เพื่อช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูลูกช้างเป็นรายปี และจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการที่จำเป็นเกี่ยวกับช้าง อันได้แก่  ค่าอาหารช้าง ค่ายารักษาโรค และการปรับปรุงพื้นที่ที่ช้างอาศัยอยู่ เป็นต้น

         อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญก็คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช้างที่เหมาะสมให้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของช้างหรือควาญช้าง รวมถึงการเผยแพร่เรื่องช้างให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เกิดความรักความเมตตาต่อช้างมากขึ้น

              จากกิจกรรมของกองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนมีขอบข่ายที่กว้างขวางขึ้น มีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้องและต้องการผู้สนับสนุนที่มากขึ้น กองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือจึงได้ดำเนินการจัดตั้งเป็น “มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือ”  โดยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543

        ในระยะเวลาไม่นานต่อจากนั้น มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือเล็งเห็นว่าวัตถุประสงค์  กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือกำลังดำเนินงานอยู่นั้น สามารถครอบคลุมการช่วยเหลือช้างเลี้ยงในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในวันที่ 6 ม.ค. 2553 จึงขอเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง” ดังเช่นในปัจจุบัน


 

 

 
แนะนำมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง article
รายนามคณะกรรมการ article
รายนามที่ปรึกษา article
รายนามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน article