ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


Elephant Sanctuary Project

ภาพจากข่าวสยามรัฐ

       "โครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย" เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ช้างอยู่อย่างมีสวัสดิภาพ จัดสภาพแวดล้อมให้ช้างสามารถใช้ชีวิตตามวิถีทางอย่างธรรมชาติมากที่สุด โดยวางแผนจัดทำโครงการในพื้นที่สวนป่าคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากองค์กรทั้งสอง ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ช้างป่า และช้างเลี้ยงต่างต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่า ปัญหาช้างเร่ร่อน ปัญหาการใช้งานและการดูแลช้างเลี้ยงไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาการซื้อขายช้าง งาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากช้างอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น ปัจจุบัน แม้จะมีสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่พยายามจัดการปัญหา และให้ความช่วยเหลือช้างอยู่แล้ว แต่ดูจะยังไม่เพียงพอต่อการดูแลช้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในบางพื้นที่

        ช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติ มีชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจทั้งในตัวช้าง และสถานการณ์ของช้างในประเทศไทย หากปัญหาของช้างไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศชาติได้ ดังนั้น ผู้จัดทำโครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยจัดหาแหล่งที่อยู่ให้กับช้าง อาทิเช่น ช้างเลี้ยงที่เจ้าของไม่ต้องการแล้ว ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนกว่าช้างจะสิ้นอายุขัย

        โครงการนี้ต้องใช้ทุนดำเนินงานค่อนข้างสูง มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างจึงมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การหาทุนสนับสนุน และผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าโครงการจะสำเร็จลุล่วง

 


 ต้องการสนับสุนโครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย?

ดูรายละเอียด วิธีการสนับสนุนงานของเรา


  กลับไปที่ กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง


 วัตถุประสงค์ | โครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย article

วัตถุประสงค์ของโครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย มีดังต่อไปนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทยarticle

มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง คาดหวังผลในการดำเนินโครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย ดังต่อไปนี้

1 [Go to top]