ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง article

1.  ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ช้าง 

1.1  จัดทำ “ ทำเนียบช้าง ” เพื่อให้ทราบจำนวน อายุเพศ ถิ่นที่อยู่อาศัย ควาญช้าง เจ้าของ หรือผู้ที่มีช้างอยู่ในครอบครอง ตลอดจนงานที่ทำอยู่

1.2  จัดทำโครงการ “ หมอช้างสัญจร ” เพื่อให้มีสัตวแพทย์ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพ และรักษาพยาบาล ตลอดจนให้การแนะนำในการเลี้ยงดูช้างอย่างถูกวิธี

1.3  เชิญชวนผู้ที่มีเมตตาจิตรับเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยการบริจาคค่าเลี้ยงดูลูกช้างประจำปี

2.  เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ที่เก่าแก่ล้าสมัย และไม่ได้รับการยึดถือปฏิบัติ ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีระเบียบ กฎเกณฑ์บังคับเจ้าของช้าง และผู้ที่มีช้างอยู่ในครอบครองอย่างเข้มงวดขึ้น

3.  เผยแพร่เรื่องช้างผ่านเอกสารและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนชาวไทย ตลอดจนชาวต่างชาติ เกิดความสนใจเรื่องของช้างมากขึ้น และให้เกิดความรักความเมตตาต่อช้าง

4.  จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้ให้กับมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง เพื่อนำไปใช้ในกิจการที่จำเป็นเกี่ยวกับช้าง ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค วัคซีน และวิตามิน เสริมสุขภาพ

5.  ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่คนทุกข์ยาก ลำบาก ขาดแคลน หรือ ประสบภัยพิบัติใด ๆ

6.  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

7.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
แนะนำมูลนิธิ

ประวัติความเป็นมา article
รายนามคณะกรรมการ article
รายนามที่ปรึกษา article
รายนามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน article