ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


ผลที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย article

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน รักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติของโลก
2. ช้างในประเทศไทยได้รับการดูแลให้มีสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เป็นแบบอย่างในการจัดการดูแลช้างไทย ที่ดูแลช้างจนกว่าช้างจะตายจากไป

4. ความร่วมมือระหว่างองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้าง เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ปัญหาการใช้งานช้างไม่เหมาะสม ปัญหาการลักลอบล่าช้าง หรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากช้าง อย่างจริงจัง
5. ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ต่อการแก้ไขปัญหาการดูแลช้าง และอนุรักษ์ช้างอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย

วัตถุประสงค์ | โครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย article