ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 article

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2553


โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย  การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 89 มาตรา 90 มาตรา 97 และมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  1  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553”
ข้อ  2  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดมาจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ  3  บรรดาข้อบัญญัติเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน
ข้อ  4  ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“การนำช้างมาหารายได้” หมายความว่า การนำช้างมาเป็นเครื่องมือหารายได้หรือหาผลประโยชน์ อื่นใด โดยการขาย จำหน่ายสินค้า หรือบริการใดๆ ตลอดจนเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
“เจ้าของช้าง” หมายความว่า การนำช้างมาเป็นเครื่องมือหารายได้หรือประโยชน์อื่นใด โดยการขาย จำหน่ายสินค้า หรือบริการใดๆ ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าว
“เจ้าของช้าง” หมายความถึงผู้ครอบครอง หรือผู้ควบคุมดูแลช้าง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
“ที่พักช้าง” หมายความว่า ที่สาธารณะหรือที่เอกชนที่เจ้าของช้างนำช้างมาพักอาศัย
“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่กรุงเทพมหานครจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำการจับช้างเพื่อดำเนินคดี
ข้อ  5  ห้ามมิให้เจ้าของช้างกระทำการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอื่นให้สามารถกระทำได้
ข้อ  6  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใดยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้ที่ดินของตนเป็นที่พักช้างเพื่อการนำช้างมาหารายได้โดย ไม่ได้อนุญาต
ข้อ  7  ห้ามมิให้บุคคลใดสนับสนุน ส่งเสริม การนำช้างมาหารายได้โดยการกระทำการใดๆที่เป็นการอำนวยความสะดวก หรือเอื้อประโยชน์ให้เกิดรายได้แก่เจ้าของช้าง
ข้อ  8  ในกรณีมีการกระทำความผิดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมยึดทรัพย์สินหรือสิ่ง ใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ  9  ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีที่กักกันช้าง เพื่อดูแลรักษาช้างในระหว่างการดำเนินคดี
ข้อ 10  การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้จ่ายในอัตรา 2,000 บาท ต่อช้าง 1 เชือกหรือตัว
ข้อ 11  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ 12  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 13  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 14 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 6 หรือข้อ 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ 14  เมือพบการกระทำความผิตาม ข้อ6 หรือข้อ 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งให้ผู้กระทำความผิดระงับหรือแก้ไขการกระทำแล้ว แต่กรณี หากผู้กระทำผิดปฏิบัติตามให้ระงับการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด
ข้อ 15  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และมี อำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2553
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :
เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้นำช้างมาเป็นเครื่องมือหา รายได้หรือประโยชน์ อื่นใด โดยการขายหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่นใด ตลอดจนการเสนอหรือชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วยก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณภัย เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทำให้ช้างได้รับการทรมานและบาทเจ็บรวมทั้งก่อปัญหาต่อการจราจร ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตกรุงเทพมหานครประกอบกับกฎหมายที่ให้อำนาจ กรุงเทพมหานครในการดำเนินการกรณีนี้ไม่มีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะและเพื่อให้ มีการจ่ายเงินรางวัลรวม ทั้งค่า
ใช้จ่ายในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ที่มา: โครงการช้างยิ้ม
โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายช้าง

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุเทพมหานคร พ.ศ. 2554 article
มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้าง เพื่อการท่องเที่ยว