ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุเทพมหานคร พ.ศ. 2554 article

ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554

___________________________ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
  อาศัย อำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 15 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
    ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554”
    ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
    ข้อ  3  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
    ข้อ  4  การนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานครอนุญาตให้กระทำการได้เฉพาะเพื่อการ แสดง การร่วมงานพิธีต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ข้อ  5  การอนุญาตการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร เจ้าของช้างจะต้องยื่นคำขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ และปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต ดังต่อไปนี้
             (1)    แสดงเอกสารหลักฐาน
                     (ก)    ตั๋วรูปพรรณช้างหรือบัญชีลูกคอก
                     (ข)    ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่ผ่านการตรวจรับรองโรคระบาดตามที่กฎหมายกำหนด
                     (ค)    หนังสือแสดงการเข้าร่วมการแสดง การร่วมงานพิธี
                     (ง)    ระบุชื่อผู้ควบคุมดูแลช้าง
             (2)    แจ้งสถานที่ ขอบเขต และระยะเวลาการแสดง การร่วมงานพิธีที่ชัดเจนแน่นอน
             (3)    จัดให้มีที่พักช้างและปฏิบัติดังนี้
                     (ก)    ที่พัก ช้างต้องมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมโดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของ ช้าง มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
                     (ข)    รักษา ดูแลที่พักช้างให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจน เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
                     (ค)    จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
                     (ง)    ให้ ควบคุมดูแลช้างภายในที่พักช้างของตน ไม่ปล่อยให้ช้างอยู่นอกที่พักช้างโดยปราศจากการควบคุมที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวช้างและมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกต ได้อย่างชัดเจน
                     (จ)    ใน กรณีที่มีเหตุสงสัยว่าช้างนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคล ทั่วไปให้เจ้าของช้างแยกกักช้างนั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้สำนักงานเขตท้องที่ ทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตว์แพทย์
                     (ฉ)    ห้ามนำช้างออกมานอกที่พักช้างเพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วย หรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
                     (ช)    ควบคุมดูแลช้างของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น
             (4)    ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของผู้อำนวยการเขตท้องที่ใบอนุญาตการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้
    ข้อ  6  เจ้าของช้างจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ หากมีการฝ่าฝืนให้ถือว่าการได้รับอนุญาตสิ้นสุดลง
    ข้อ  7  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป
    ข้อ  8  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ที่มา: โครงการช้างยิ้ม
โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายช้าง

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 article
มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้าง เพื่อการท่องเที่ยว